چکیده:

امکان استفاده از فرایند هضم اسیدی دما- بالا و کارآیی آن در فرآوری کانسار متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برای این منظور، نمونههایی از سنگهای متاسوماتیت آنومالی 5 ساغند مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفتند. این نمونهها که حاوی کانیهای کلسیت، کوارتز، آلبیت، آکتینولیت، ایلمنیت، روتیل، چوکنید، باستنازیت، مونازیت و اسفن بودند، ابتدا با استفاده از روشهای پیشتغلیظ (ثقلی، مغناطیسی و الکترواستاتیکی) مورد پرعیارسازی اولیه قرار گرفتند که در نتیجه میزان کانیهای سنگین آنها که در نمونه‌های اولیه کمتر از %10 بود به بیش از %50 افزایش یافت. این کار با هدف حذف یا کاهش کلسیت و کانیهای مزاحم و در نتیجه انحلال بهتر و مصرف کمتر اسید انجام شد. در این مرحله از بررسی و با استفاده از کنسانترهی به دست آمده، کارآیی فرآیند هضم اسیدی دما- بالا و اثر پارامترهای مختلف مانند دما، زمان هضم، غلظت سولفوریک اسید، نسبت جامد به مایع و غلظت اکسیدان، با هدف تعیین مقادیر بهینه‌ی آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که حاصل آن دمای 200 درجهی سانتی‌گراد، زمان هضم 2 ساعت، غلظت سولفوریک اسید 8/10 مول بر لیتر، نسبت جامد به مایع 1 به 3، و غلظت نیتریک اسید (اکسیدان) 3/5 مول بر لیتر به عنوان مقدارهای بهینه است. تحت این شرایط،  اورانیم، توریم، و مجموع عناصر خاکی نادر به میزان، به ترتیب، 85، 83، 42 درصد بازیابی شدند.

 

 

کلیدواژهها: کانسار متاسوماتیت، آنومالی 5 ساغند، کانیهای اورانیم- توریم، هضم اسیدی، فروشویی

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای