چکیده:

بررسی اثر اسیدهای آلی اگزالیک و سیتریک بر میزان جذب فسفر و روی به وسیلهی گیاه ذرت، آزمایشی با استفاده از منابع کودی پتاسیم فسفات و روی سولفات پرتوزا در ریزبوم و شرایط گلخانهای انجام شد. برای ردیابی عناصر مذکور در گیاه و انتقال آنها به اندامهای هوایی، رادیوایزوتوپهای P32 و Zn65 در رآکتور تحقیقاتی تهران تولید شد. پس از طی دورهی رشد گیاه در ریزبوم (چهار هفته) و انجام تیمارها، برداشت انجام شد. پس از عملیات هضم و عصارهگیری ذرت، میزان فعالیت P32 و Zn65 در نمونهها با استفاده از، به ترتیب، دستگاه شمارگر سوسوزن مایع و سیستم طیفسنجی گاما مجهز به آشکارساز HPGe اندازهگیری شد. نتایج نشان داد که اسیدهای آلی در آزادسازی فسفر از خاک و جذب آن به وسیلهی گیاه نقش مؤثری داشته، ولی بر جذب روی تأثیر معنیداری نداشتند. بیشترین مقدار P32 جذب شده در اندامهای هوایی ذرت در تیمار اگزالیک اسید 10 میلی- مولار و بیشترین مقدار Zn65 جذب شده در اندام هوایی در تیمار آب مقطر مشاهده شد. به علاوه به نظر میرسد که غلظتهای بیش از 10 میلیمولار اسیدهای آلی برای استخراج عناصر از خاک و جذب آنها به وسیلهی گیاه لازم باشد.

 

کلیدواژهها: ذرت (Zea mays L.)، اسیدهای آلی، P32، Zn65، خاک آهکی، جذب

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای