چکیده:

فعالیت آشکارپذیر کمینه، حداقل فعالیتی است که سیستم می­تواند، با یک سطح اطمینان از پیش تعیین شده، آن را به طور متمایز از زمینه آشکار کند. در نمونه­هایی که فعالیت آن­ها پایین است باید از سیستمی استفاده شود که مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه در آن قابل مقایسه با شمارش نمونه است. در این پژوهش، مقدار فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیف­سنج AT1315 به روش تجربی تعیین، میزان تغییرات آن با زمانِ اندازه­گیری و جرم نمونه­ها بررسی شده است. هم­چنین وجود یک رابطه بین فعالیت آشکارپذیر کمینه و این کمیت­ها و ضرورت تعیین مجدد آن با تغییر هر یک از این پارامترها تأیید شد. به منظور اجتناب از اندازه­گیری­های مکرر، یک رابطه­ی نظری برای محاسبه­ی فعالیت آشکارپذیر کمینه به دست آمد و سپس مقادیر نظری و تجربی فعالیت آشکارپذیر کمینه با هم مقایسه شدند.

 

کلیدواژه­ها: طیف­سنج گاما، AT1315، فعالیت آشکارپذیر کمینه.

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای