چکیده:

نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم به روش هم‌ رسوبی تهیه شد. حضور ناخالصی و اندازه و ساختار رسوب تهیه شده با استفاده از پرتو ایکس پاشندهی انرژی (EDX) و پراش پرتو ایکس (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. قرصهایی از نانو بلورها تهیه شده و در معرض دزهای مختلفی از پرتوهای گامای منبع کبالت- 60 قرار گرفتند. سپس خاصیتهای گرمالیانی (TL) نانو فسفرها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پاسخ گرمالیانی با افزایش دز پرتو گاما افزایش مییابد. به طوریکه :Dy4BaSO دارای پاسخی خطی در بازهی 1/0 تا 1 کیلوگرمی است.

                            

 

کلیدواژهها:  گرمالیانی، نانو بلور، باریم، سولفات آلاییده شده، دیسپروسیم
مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای