چکیده:

 اثر نانوآهن صفر ظرفیتی کاهنده در حذف آلودگیهای موجود در سد باطلهی اورانیم مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مهم، از پسماند مایع کارخانهی تولید کیک زرد که حاوی 40 میلیگرم بر لیتر اورانیم بود، استفاده شد. مقدار اورانیم، ابتدا با استفاده از شیرآهک %30 به حدود 3/0 میلیگرم بر لیتر و سپس با بهرهگیری از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی تا حدود 4 میلیگرم بر لیتر کاهش یافت. نتایج به دست آمده نشان داد که نانوآهن صفر ظرفیتی در مقدارهای پایین (کمتر از 5 میلیگرم بر لیتر)، اثر قابل ملاحظهای در فرایند حذف اورانیم دارد.

                      

کلیدواژهها:  نانو آهن صفر ظرفیتی، اورانیم، پسماند مایع، شیرآهک

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای