چکیده:

سیستم پرتودهی قابل حمل -T60SVHI-Co- با چشمه‌ی 60Co- برای پرتودهی پیاز مورد استفاده قرار گرفته است. برای بهینه‌سازی و تغییر کاربری سیستم، شناخت کافی از دز جذبی محصول‌ها ضروری است. در این مقاله دز جذبی در نقاط مختلف محفظه‌ی تابش، قبل از بارگذاری، با استفاده از کد C4MCNP محاسبه و با نتایج حاصل از اندازه‌گیری دز مذکور در امتداد خط مرکزی با دزیمترهای رد، آمبر و کلیر در پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها مقایسه شده است. مقادیر به دست آمده از دزیمترها و نتایج کد مطابقت خوبی با هم دارند. توزیع دز در داخل محفظه‌ی تابش بر روی صفحه‌ای به ابعاد cm30×cm60 با کد C4MCNP محاسبه شده است. آهنگ دز کمینه، بیشینه و آهنگ دز در ناحیه‌ی هم‌دز مرکزی، به ترتیب، 3/0، 6/2 و kGy/hr 25/1 به دست آمده است. آهنگ دز اندازه‌گیری شده در ناحیه‌ی هم دز مرکزی با دزیمترهای رد، آمبر و کلیر، به ترتیب، برابر با 37/1، 30/1 و kGy/hr 30/1 است. اختلاف آهنگ دز مرکزی محاسبه شده با کد و دزیمترها، به ترتیب، برابر 7/8، 8/3 و %8/3 است. هم‌چنین بعد از بارگذاری، برای داشتن نسبت یکنواختی دز مناسب برای تغییر کاربری سیستم از پرتودهی پیاز به گندم با استفاده از کد C4MCNP سپرهایی در جلوی چشمه‌های جدید، طراحی شده و نتایج با اندازه‌گیری تجربی مقایسه شده است.


کلیدواژه‌ها
: ‌سیستم پرتودهی قابل حمل، -T60SVHI-Co-، دزیمترهای PMMA، کد C4MCNP

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای