چکیده:

در این پژوهش توزیع انرژی و توزیع زاویهای یونهای نیتروژن دستگاه پلاسمای کانونی 1SBUMTPF با استفاده از آشکارساز رد هستهای 39CR- تعیین و نتایج با نتایج حاصل از آشکارساز رد هستهای پلیکربنات مقایسه شد. برای این منظور، با بهره­گیری از نرم­افزار SRIM بُرد یونهای نیتروژن در آلومینیم محاسبه و با استفاده از روش لایه­نشانی بخار فیزیکی (PVD) ضخامتهای مختلفی از صافی آلومینیمی بر روی آشکارسازها نشانده شد. با استفاده از فیلمهای لایه­نشانی شده، ناهم­سانگردی توزیع یونهای نیتروژن مورد بررسی قرار گرفت. هم­چنین تغییرات چگالی یون­ها در بازه­های مختلف انرژی بررسی شد. بررسی منحنی توزیع زاویهای گسیل یون نیتروژن در این دستگاه، قله­ای را در زاویه­ی 30 درجه نسبت به محور آند نشان داد که با نتایج آزمایش انجام شده با استفاده از آشکارساز پلی­کربنات برای این دستگاه کاملاً تطابق داشت.

 

 

کلیدواژه­ها: ­پلاسمای کانونی، آشکارساز 39-CR، توزیع انرژی و زاویه­ای، PVD، SRIM

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای