چکیده:

تفنگ‌های الکترونی ابزارهای بسیار مهم و پرکاربرد در پراکندگی الکترون هستند. مدل‌های مختلف و متنوعی از این تفنگ‌ها طراحی شده است. در این مقاله با استفاده از نسخه‌ی 0/8 کد محاسباتی SIMION سه بُعدی، یک تفنگ الکترونی انرژی- پایین، مناسب انجام مطالعه‌های برخورد الکترون طراحی و شبیهسازی شده است. از این کد محاسباتی برای تصحیح ویژگی‌های کانونی عدسی‌های الکترواستاتیکی و محاسبه‌ی ولتاژهای اعمال شده به آن‌ها استفاده می‌شود، و هم‌چنین تعیین محل و قطر روزنه‌ها (الکترودها) و مسیریابی عبور باریکه‌ی الکترونی از درون سیستم عدسی‌های الکترواستاتیکی با استفاده از این کد محاسباتی صورت می‌گیرد. سیستم تفنگ الکترونی طراحی شده، الکترون‌ها را از یک چشمه‌ی گرما- یونی به محیط برهم‌کنش (هدف) در گستره‌ی وسیعی از انرژی‌های نهایی متغیر متمرکز می‌نماید.

 

 

کلیدواژه‌ها: تفنگ الکترونی، عدسی‌های الکترواستاتیکی، کد محاسباتی SIMION، شبیه‌سازی

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای