چکیده:

با استفاده از مواد اولیهی سیلیس (SiO2) و سرب اکسید (4O3(Pb برای تهیهی شیشه سربی با ترکیب 40 درصد مولی سرب اکسید و 60 درصد مولی سیلیس، تغییرهای شیمیایی مواد اولیه و محصولهای واکنش در اثر حرارت دادن تا رسیدن به محصول نهایی، از نظر ترمودینامیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. از جدولهای معتبر، اطلاعات ترمودینامیکی مورد نیاز تهیه، و مقدارهای انرژی آزاد، انتالپی و آنتروپی برای هر کدام از واکنشگرها و واکنشهای شیمیایی در دمای 1300 محاسبه شده است. چون شیشهی حاصل مخلوطی از سیلیس و سرب سیلیکات است، مقدارهای موردنظر برای حالت مخلوط در دماهای اتاق و 1300 محاسبه شد. در نهایت روابطی برای محاسبهی انتالپی، آنتروپی و ظرفیت گرمای ویژهی شیشه در گسترهی دمایی بین Tg و دمای ذوب ارایه شده است.

 

کلیدواژهها:  شیشهی سربی، ترمودینامیک، واکنشهای شیمیایی

مرجع: مجله علوم وفنون هسته‌ای منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای