اخبار و رویدادها
شنبه 23 ارديبهشت 1396 قابل توجه بازرگانان متقاضی مجوز ورود:لزوم ارائه شماره پرونده خود در سامانه جامع تجارت ابران به دفتر حفاظت در برابر اشعه به اطلاع می رساند:
کلیه بازرگانانی که ثبت پیش فاکتور و درخواست مجوز ورود خود را در سامانه جامع تجارت ایران به آدرس http://www.ntsw.ir انجام داده اند، الزامی است "شماره پرونده" خود را در سامانه مذکور به هنگام ارائه درخواست مجوز به دفتر حفاظت در برابر اشعه قید نمایند.
بيشتر