اخبار و رویدادها
يكشنبه 31 ارديبهشت 1396 ارائه هرگونه خدمات صدور مجوزهای قانونی منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونی به اطلاع می رساند ارائه هرگونه خدمات نظیر مجوزهای قانونی (ورود ، ترخیص ، واگذاری ، ...) به شرکتها و مراکز مشمول دریافت ویا تمدید پروانه اشتغال منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونی می باشد
بيشتر