اخبار و رویدادها
يكشنبه 7 خرداد 1396 عدم امکان ندریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه برای دوره های آموزشی با تاریخ شروع بعد از اول شهریور 1396 به اطلاع کلیه شرکتها، موسسات یا انجمن‌های دارای مجوز برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه می‌رساند برای آن دسته از دوره‌های آموزشی که تاریخ شروع آنها بعد از اول شهریور 1396می‌باشد، امکان تدریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه به جز در موارد خاص و طبق تشخیص این دفتر، میسر نمی‌باشد. لذا، ضروری است هرگونه پیش‌بینی و یا اقدام اصلاحی لازم صورت پذیرد.
بدیهی است روند اخذ تاییدیه مدرسین قبل از برگزاری دوره‌های آموزشی همچنان ادامه خواهد داشت.
بيشتر