فرم‌ها و اطلاعیه‌های مندرج در این صفحه مربوط به مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای است.
 

اطلاعیه رشته های مورد نیاز مقاطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت انجام پایان نامه و رساله در پژوهشگاه  سال 1397

آیین نامه تحصیلات تکمیلی ویرایش سوم 
دستورالعمل دوره  پسا دکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
دستورالعمل فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه (داخل و خارج کشور)
دستور العمل فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه مهم و فوری دانش آموختگان
اطلاعیه تحویل رساله مخصوص دانشجویان دکتری پژوهشگاه
اطلاعیه دانشجویان دکتری پژوهشگاه 23-9-95
اطلاعیه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی 23-9-95
فرم 1 - انتخاب واحد
فرم 1 - انتخاب واحد
فرم 2 -  حذف و اضافه
فرم 2 -  حذف و اضافه
فرم 3 -  حذف اضطراری یک درس
فرم 3 -  حذف اضطراری یک درس
فرم 4 -  انصراف - مرخصی تحصیلی
فرم 4 -  انصراف - مرخصی تحصیلی
فرم 5 -  تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله - پیشنهاد رساله
فرم 5 -  تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله - پیشنهاد رساله
فرم 6 -  تایید گزارش سه ماهه و سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 6 -  تایید گزارش سه ماهه و سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 7 -  گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 7 -  گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 8 - سمينار شش ماهه  دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 8 -  سمينار شش ماهه  دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 9 - معرفی داور پیشنهاد رساله - رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 9 - معرفی داور پیشنهاد رساله - رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 10 -  درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 10 -  درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 11 -  تحویل رساله دانش اموخته دکتری پژوهشگاه
فرم 11 -  تحویل رساله دانش اموخته دکتری پژوهشگاه
فرم 12 - درخواست تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 12 - درخواست تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 13 - صدور گواهی اشتغال به تحصیل - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل - دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 14 - صدور گواهی فراغت از تحصیل - دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم1-15 -  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه
فرم1-15 -  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه
فرم 2-15 -  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله
فرم 2-15 -  دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور استفاده از امکانات و تجهیزات پژوهشگاه جهت انجام پایان نامه و رساله 
فرم 16 - رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی - اعضای هیات علمی
فرم 16 - رسید دریافت پایان نامه و رساله های فاقد مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی - اعضای هیات علمی
فرم 17-  گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه - دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 17-  گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه - دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم 18 - تحویل امکانات پژوهشگاه - دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 18 - تحویل امکانات پژوهشگاه - دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم 19 - آمادگی دفاع رساله - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 19 -  آمادگی دفاع رساله - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم 20 -  استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره یک
فرم 20 -  استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره یک
فرم 21-   استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره دو
فرم 21-   استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره دو
فرم 22 -  درخواست دوره پسا دکتری در پژوهشگاه
فرم 22 -   درخواست دوره پسا دکتری در پژوهشگاه
فرم 23 -  فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه
فرم 23 -  فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه
فرم 24 - پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
فرم 24 -  پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
login