پژوهشکده کاربرد پرتوها


پژوهشکده کاربرد پرتوها درسال 1385 تأسیس شد
ولی سابقه فعالیت پژوهشکده کاربرد پرتوها به سال1350یعنی ابتدای فعالیت راکتور تحقیقاتی در مرکز اتمی دانشگاه تهران باز میگردد.

 ماموریت و اهداف

پژوهش در زمینه پرتوفرآوری مواد و توسعه دانش فنی کاربرد پرتوها؛ طراحی و ساخت سیستم‌های: پرتودهی، آشکارسازها و سیستم‌های دزیمتری؛ و توسعه، تولید و تضمین کیفیت رادیوداروها و رادیوایزوتوپ‌ها.

توانمندی‌ها

- طراحی و ساخت سیستم‌های پرتودهی گاما.

- تعیین دز سترونی و ارایه خدمات کنترل کیفی محصولات سترون شده (پزشکی، غذایی، کشاورزی و غیره).

- تحقیق، توسعه و تولید انواع رادیوایزوتوپ‌های مورد استفاده در پزشکی، صنعت و کشاورزی.

- نشان دارسازی انواع مولکول‌های تهیه شده با رادیوایزوتوپ‌‌های رایج در پزشکی هسته‌ای.

- طراحی، ساخت، بهینه‌سازی و کالیبراسیون آشکارسازها و دزیمترهای مختلف برای پرتوهای نوترون،

   ایکس، گاما، الکترون و ذرات باردار سنگین.

- طراحی و ساخت مانیتورهای پرتوی فردی و محیطی.

گروه های پژوهشی

- گروه پژوهشی رادیوایزوتوپ ها و رادیو داروها(آزمایشگاه: رادیو داروها، رادیوشیمی و تخلیص، پرتودهی و تولید رادیوایزوتئوپها، کنترل کیفی)

- گروه پژوهشی پرتو فرآوری و سیستم‌های پرتودهی( آزمایشگاه: پرتو فرآوری، کنترل کیفی، طراحی و ساخت)

- گروه پژوهشی آشکارسازی و دزیمتری ( آزمایشگاه: آشکارسازی و میکرودزیمتری، کالیبراسیون و دزیمتری مرجع، سیستم های دزیمتری غیر فعال)

- گروه  پژوهشی تصویربرداری و دستگاه وری( آزمایشگاه ها : تصویر برداری، بیناب سنجی،  سنجش و تصویرداری صنعتی
login