مراجعه کننده گرامی، برای بررسی شکایت/درخواست/پیشنهاد/گزارش شما تکمیل بندهای ستاره دار الزامی است.
* ماهیت موضوع
تکمیل یکی از بندهای مرتبط با معرفی متقاض کافی است:
نام و نام خانوادگی
نام مرکز/شرکت
آدرس کدپستی
* پست الکترونیکی تلفن
نوع مجوز
* علت مراجعه اولیه شما به امورحفاظت در برابر اشعه چیست؟
سوابق مکاتبات خود بااین امور را اعلام فرمائید، این اطلاعات شامل شماره و تاریخ مکاتبات می باشد
آیا از قوانین مرتبط با موضوع مراجعه خود به این امور اطلاعات کافی دارید؟
پرونده شما در کدام گروه مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
ويرايش حذف

مصادیق شکایت
* موضوع شکایت/درخواست/پیشنهاد/گزارش خود را با جزئیات کافی تشریح فرمائید.
آیا در رابطه با شکایت خود مدرکی دارید؟
در صورت داشتن مدرک آن را بارگزاری نمائید.
حداکثر حجم فایل 600 کیلوبایت می باشد
به نظر شما اقدام انجام شده برروی پرونده شما با کدام قسمت قوانین یا ضوابط جاری تناقض دارد؟
* پیشنهاد شما برای حل موضوع مورد شکایت چیست؟
* آیا قبلا هم سابقه ی طرح شکایت یادرخواست از این امور را داشته اید؟
* آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجددا تکرار شده است؟
login