فرم‌ها و اطلاعیه‌های مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 
رشته‌های مورد نیاز پژوهشگاه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ها جهت انجام پروژه دانشجویی
آیین نامه تحصیلات تکمیلی ویرایش چهارم 
روش اجرایی شرایط و ظرفیت اخذ دانشجو
روش اجرایی فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه (داخل و خارج کشور)
روش اجرایی  فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آیین نامه نگارش و تدوین پایان نامه و رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم انتخاب واحد
فرم انتخاب واحد
فرم حذف و اضافه
فرم حذف و اضافه
فرم حذف اضطراری یک درس
فرم حذف اضطراری یک درس
فرم  انصراف - مرخصی تحصیلی
فرم انصراف - مرخصی تحصیلی
فرم تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله - پیشنهاد رساله
فرم  تایید تاریخ برگزاری جلسه دفاع رساله - پیشنهاد رساله
فرم  تایید گزارش سه ماهه و سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم تایید گزارش سه ماهه و سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم گزارش پیشرفت سه ماهه پژوهشگاه دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم سمينار شش ماهه  دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم سمينار شش ماهه  دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم معرفی داور پیشنهاد رساله - رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم معرفی داور پیشنهاد رساله - رساله دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم درخواست تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم درخواست تدریس اعضای هیات علمی پژوهشگاه در دانشگاه ها
فرم صدور گواهی اشتغال به تحصیل - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم  صدور گواهی اشتغال به تحصیل - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم  صدور گواهی فراغت از تحصیل - دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم صدور گواهی فراغت از تحصیل - دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه
فرم درخواست دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پایان نامه
فرم  گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه - دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم گزارش پیشرفت تحصیلی شش ماهه - دانشجویان دکتری بورسیه و متعهد پژوهشگاه شاغل به تحصیل در سایر دانشگاه ها
فرم تحویل امکانات پژوهشگاه - دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم تحویل امکانات پژوهشگاه - دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
فرم آمادگی دفاع رساله - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم آمادگی دفاع رساله - دانشجویان دکتری پژوهشگاه
فرم استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره یک
فرم استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره یک
فرم استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره دو
فرم استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشگاه - شماره دو
فرم فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه
فرم فرصت مطالعاتی پژوهشگران داخلی و خارجی در پژوهشگاه
فرم  پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
فرم  پیشنهاد رساله دکتری دانشجویان پژوهشگاه
فرم تحویل لوح فشرده دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه و دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها
فرم تحویل لوح فشرده دانش اموختگان دکتری پژوهشگاه و دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها
فرم اطلاعات فردی متقاضی دوره پسا دکتری
فرم اطلاعات فردی متقاضی دوره پسا دکتری
فرم درخواست دوره پسا دکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 
فرم درخواست دوره پسا دکتری در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
 
فرم حمایت از رساله دکتری (مخصوص دانش آموختگان مقطع دکتری پژوهشگاه)
فرم حمایت از رساله دکتری (مخصوص دانش آموختگان مقطع دکتری پژوهشگاه)
 فرم درخواست گواهی رتبه دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
 فرم درخواست گواهی رتبه دانش آموختگان دکتری پژوهشگاه
login