اخبار و رویدادها
شنبه 9 ارديبهشت 1396 ارتباط مستقیم با مدیرکل دفتر حفاظت در برابر اشعه
کاربر محترم جهت ارتباط مستقیم با مدیرکل محترم دفترحفاظت در برابر اشعه و ارسال هرگونه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود به ایشان می توانید از طریق پست الکترونیکی nrpd@aeoi.org.ir اقدام نمایید. یادآور می شود پست الکترونیکی مذکور شخصا توسط آن مقام محترم بررسی شده و بطور قطع به موارد ارسال شده ترتیب اثر داده خواهد شد.
بيشتر