اخبار و رویدادها
دوشنبه 3 ارديبهشت 1397 پرسشنامه های پرتوگیری با دز بیش از حد آستانه بررسی برای استفاده کنندگان از فیلم بج در 4 گروه شغلی لطفا پرسشنامه های پیوست طبق راهنمای داخل فرم پس از تکمیل امضا و حداکثر ظرف دوهفته به بخش دزیمتری دفتر حفاظت در برابر اشعه ارسال گردد. فايلها
Special group.docx 14.413 KB
radiology group.docx 15.76 KB
nuclear medicin group.docx 14.864 KB
radiotrapy group.docx 14.411 KB
بيشتر