اخبار و رویدادها
يكشنبه 9 ارديبهشت 1397 الکترونیکی شدن فرآیند مجوز ترخیص از طریق سامانه خدمات دفتر برای تمامی مراکز دارای پروانه اشتغال واردات، از ابتدای اردیبهشت ماه 1397

قابل توجه واردکنندگان دستگاه های پرتوساز

دفتر حفاظت دربرابر اشعه، در جهت تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوز ترخیص دستگاه های پرتوساز و تجهیزات مرتبط (تعرفه های تحت کنترل این سازمان)، نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند مجوز ترخیص از طریق سامانه خدمات دفتر به آدرس http://inra.aeoi.org.ir ( خدمات الکترونیک/ سامانه ثبت درخواست و پیگیری خدمات/ ثبت و پیگیری درخواست مجوز ترخیص) اقدام نموده است و پذیرش درخواست مجوزهای ترخیص برای تمامی مراکز دارای پروانه اشتغال واردات، از ابتدای اردیبهشت ماه 1397، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

* نام کاربری و گذر واژه مراکز برای دیگر خدمات الکترونیکی این دفتر،برای ثبت درخواست مجوز ترخیص نیز قابل استفاده می باشد.

* پذیرش درخواست متقاضیان مجوز ترخیص موردی (فاقد پروانه اشتغال واردات) از طریق این سامانه امکان پذیر نبوده و کماکان بصورت کاغذی انجام خواهد شد.

دفتر حفاظت دربرابر اشعه

بيشتر