اخبار و رویدادها
چهارشنبه 4 مهر 1397 قابل توجه موسسات داراي مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعه : ضوابط برگزاری دوره هاي تخصصي

به اطلاع مي رساند بنا به تصميم كميته آموزش از اين پس واحد قانوني تنها نسبت به صدور مجوز و تاييد گواهينامه آن دسته از دوره هاي آموزشي اقدام مي نمايد كه در ضوابط مدون خود، گذراندن آن دوره ها را براي افراد داراي مسئوليت در چارچوب ضابطه مربوطه الزامي نموده است. لذا متقاضيان مي توانند نسبت به برگزاري ديگر دوره هاي مرتبط با فعاليت هاي پرتوي بدون درخواست صدور مجوز و تاييد گواهينامه توسط واحد قانوني اقدام نمايند.

همچنين واحد قانوني جهت برگزاري دوره هاي تخصصي (مانند دزيمتري فردي، كاليبراسيون سنجشگرها، كنترل كيفي پرتوتشخيصي و ...) مجوز سه ساله صادر نمي كند و متقاضيان بايد حد اقل يك ماه قبل از برگزاري دوره با ارائه مدارك ذيل در هرنوبت نسبت به اخذ مجوز موردي اقدام نمايند.:

1- نامه درخواست

2- طراحي دوره شامل هدف، عنوان هر درس ، شرح هر درس، سرفصل هاي هر درس، پيش نيازهاي دوره، معيارهاي پيشنهادي جهت احراز شرايط تدريس هر درس و فهرست تجهيزات لازم براي كار عملي  (فرم طراحي دوره به پيوست ارسال مي گردد.)

3- برنامه درسي و ليست مدرسين کليه دروس

4- مدارك تحصيلي سوابق علمي، آموزشي، پژوهشي و تجربي مرتبط با دوره جهت احراز صلاحيت مدرسين

5- نامه مركز پشتيبان مبني بر تامين ملزومات و تجهيزات لازم جهت انجام كار عملي (ليست انواع تجهيزات و تعداد آنها)

6- دستور كار عملي شامل تمرين‌هاي در نظر گرفته شده و تركيب گروه‌بندي شركت‌كنندگان جهت كار عملي (شامل تعداد نفرات گروه در هر آزمايش، مدت زمان اختصاص يافته براي تمرين عملي، منابع پرتو مربوطه، تجهيزات مورد نياز).

واحد قانونی پس از بررسي كفايت امكانات و اطمينان از صلاحيت مدرسين و مركز پشتيبان حداكثر ظرف مدت يك ماه نسبت به صدور تاييديه برگزاري و يا اعلام عدم صدور تاييديه اقدام مي نمايد.

اعتبار تاييديه برگزاري از زمان صدور به مدت 6 ماه است. در صورتي كه موسسه ظرف اين مدت اقدام به برگزاري دوره ننمايد، بايد مجددا نسبت به اخذ تایيديه اقدام نمايد. موسسه برگزاركننده ملزم به رعايت شرايط قيد شده در تاييديه برگزاري دوره اعم از شرايط مربوط به فراگيران، مدرسين، مركز پشتيبان و چگونگي برگزاري دوره و آزمون است.

برگزاري دوره پيش از صدور تاييد واحد قانوني، مجاز نیست.

بيشتر