اخبار و رویدادها
سه‌شنبه 5 شهريور 1398 لزوم تمديد يا اصلاح مجوز كار با اشعه جهت دسترسي به سامانه درخواست راديودارو مربوط به شرکت پارس ايزوتوپ مطابق قانون حفاظت در برابر اشعه تمامي مراکز کار با پرتو (از جمله مراکز پزشکي هسته اي) جهت استفاده و بکارگيري منابع پرتو بايد داراي مجوز معتبر با درج نوع و ميزان (مقدار اکتيويته منبع) باشند. لذا با توجه به راه اندازي شبکه ارتباطي بر خط، بين سامانه بانك اطلاعاتي اين دفتر و سامانه درخواست راديودارو مربوط به شرکت پارس ايزوتوپ، ضروري است مراکز پزشکي هسته اي به منظور جلوگيري از قطع دسترسي به سامانه درخواست راديودارو، در صورت عدم اعتبار مجوز كار با اشعه و يا درخواست منبع پرتوي غير از منابع مندرج در پيوست شماره يک (يا مقادير بيش از آن) نسبت به تمديد مجوز و يا اصلاح پيوست منابع پرتو، حداکثر تا تاريخ 1398/06/15 اقدام نمايند.
بديهي است پس از پايان مهلت اعلام شده، درخواست مراکز فاقد مجوز معتبر و يا مراكزي كه درخواست آنها با مندرجات پيوست شماره يك مجوز كار با اشعه مركز تطابق ندارد، قابليت ثبت نخواهند داشت و مراكز با مجوز معتبر، مطابق با منابع مجاز مندرج در آن (نوع و ميزان پرتوزايي راديودارو) قادر به ثبت درخواست خواهند بود.
لازم به ذکر است، مطابق با شرايط عمومي مجوز کار با اشعه، مراکز بايد حداقل دو ماه قبل از پايان اعتبار مجوز با ارائه مدارک لازم نسبت به تمديد آن اقدام نمايند.
بيشتر