08:25:29 - 1397/5/27 شنبه
مجموعه سخنرانی ها، پیام ها ، گفت و گو ها و مصاحبه های رسانه ای دکتر علی اکبر صالحی
مجموعه سخنرانی ها، پیام ها ، گفت و گو ها و مصاحبه های رسانه ای دکتر علی اکبر صالحی نیمه دوم 1396
صاحب اثر : سازمان انرژی اتمی 
ناشر : اداره کل دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی

login