چكيده  نانولوله‌های کربن از طریق آمیختن با پلیمرها در کسر وزنی خاصی موسوم به آستانه‌ی گذر الکتریکی، منجر به افزایش ناگهانی و چندمرتبه‌ای رسانندگی الکتریکی کامپوزیت پلیمر- نانولوله‌ی کربن می‌شوند. در پژوهش حاضر، با توجه به این ویژگی، ایده‌ی استفاده از کامپوزیت پلی‌متیل متاکریلات- نانو لوله‌ی کربن به شکل یک دزیمتر فعال مطرح شد. از جمله عوامل مؤثر در پاسخ این نوع دزیمتر، تغییر مقاومت الکتریکی کامپوزیت در اثر جذب پرتو است. به منظور بررسی پارامترهای دزیمتری مربوط به کامپوزیت فوق در آهنگ‌های دز مختلف، از نرم‌افزار COMSOL و روش اِلمان محدود بهره‌گیری شد. در این شبیه‌سازی چگالی جریان الکتریکی کامپوزیت PMMA-CNT با ضخامت mμ 10 تحت ولتاژ ثابت V3 در آهنگ‌های دز مختلف در مدت min 2 برای نمونه‌هایی با درصدهای وزنی متفاوت نانولوله کربن، نزدیک به ناحیه‌ی آستانه‌ی گذر الکتریکی یعنی 17/0، 19/0 و 30/0 به دست آمد. مقدار دز جذبی از حاصل‌ضرب آهنگ دز در مدت زمان تابش‌دهی محاسبه شد. خطی بودن پاسخ دز از mGy 400 تا حدود Gy 3 در گستره‌ی دز تشخیصی و درمانی را می‌توان عاملی مثبت به منظور استفاده از ماده‌ی کامپوزیتی فوق با کاربردهای دزیمتری تلقی کرد.

کليدواژه‌ها: شبیه‌سازی، دزیمتر فعال، کامپوزیت، نانولوله کربن، پلی‌متیل متاکریلات
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 79