چكيده  ترکیبات سهتایی نانولایهی 2SiC3Ti، یک گروه جدید از مواد هستند که ویژگی‌های فلزها و سرامیک‌ها را نشان می‌دهند. 2SiC3Ti شبیه فلزها، هدایت حرارتی و الکتریکی بالا، مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی، سختی پایین و ماشین‌پذیری خوبی را نشان می‌دهد. هم‌چنین 2SiC3Ti مشابه یک سرامیک مدول یانگ بالا، استحکام در دمای بالا و مقاومت در برابر اُکسایش خوبی دارند. در این مقاله، قطعات 2SiC3Ti از طریق مذاب خورانی مایع سیلیکون به درون پیش‌سازه‌هایی از پودر TiC سنتز می‌شود. قرص سیلیکون به شکل منبع فلز مذاب، بالای نمونه‌ها قرار داده می‌شود. ترکیب اولیه را می‌توان با فرمول Si3/1/TiC3 نشان داد. تشکیل فاز و ریزساختار با XRD و SEM مجهز به آنالیز عنصری EDS بررسی شد. نتایج نشان داد که پیش‌سازه‌ی TiC، به منظور سنتز مکس فاز با Si وارد واکنش می‌شود و در کنار مکس فاز ناخالصی SiC، در سطح مقطع نمونه‌ها ظاهر می‌شود. هم‌چنین مشخص شد که ترکیب نمونه‌ها به زمان مذاب خورانی به شدت وابسته است و با افزایش مدت زمان، 2SiC3Ti به ترکیب TiC تجزیه می‌شود.

کليدواژه‌ها: کاربید تیتانیم، مکس فاز 2SiC3Ti، ریخته‌گری ژلی، مذاب خورانی
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 79


login