چكيده  نانوفیلتراسیون یک فناوری غشائی نسبتاً جدید بوده که در صنایع مختلف نظیر صنعت چرخه‌ی سوخت هسته‌ای می‌توان از آن به منظور جداسازی ترکیبات از محلول‌ها استفاده کرد. این پژوهش، به شناسایی و بررسی تأثیر مهم‌ترین پارامتر فرایندی بر عملکرد فرایند غشائی نانوفیلتراسیون به منظور جداسازی یون‌های اورانیم از محلول آبی پرداخته است. با استفاده از نرم‌افزار MINITAB مشخص شد که از بین پارامترهای pH، فشار، شدت جریان محلول خوراک، غلظت خوراک و غلظت عامل کمپلکس‌دهنده‌ی کربنات، pH محلول اثرگذارترین پارامتر در فرایند نانوفیلتراسیون است. با بررسی اثر این پارامتر بر روی عملکرد فرایند مشخص شد که با افزایش pH از 3 تا 9، شدت جریان عبوری از غشا از 47/42 به (2l/(h.m 58/80، و هم‌چنین ضریب پس‌زنی غشا برای یون‌های اورانیم از 10 به 58/98% افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد با توجه به جداسازی بالای به دست آمده، فرایند نسبتاً جدید نانوفیلتراسیون، پتانسیل خوبی برای استفاده در جداسازی و بازیابی اورانیم محلول در آب دارد.

کليدواژه‌ها: غشا، اورانیم، نانوفیلتراسیون، pH، جداسازی
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 79