چكيده طراحی و ساخت نمونه‌ی آزمایشگاهی آندولاتور برای اولین بار در کشور در حال انجام است. آندولاتور، با تولید میدان مغناطیسی با تناوب مکانی و شدت مناسب، سبب حرکت سینوسی الکترون‌هایی می‌شود که در راستای محور آن حرکت می‌کنند و در نتیجه تابش سینکروترونی با ویژگی‌های خاص تولید می‌کند. در این مقاله، ابتدا خطای پریود و خطای شدت میدان معرفی، و سپس تأثیر آن‌ها بر خواص هارمونیک‌های تابش سینکروترونی ارزیابی می‌شوند. خطاهای کاتورهای پریود با استفاده از نرم‌افزار متلب، و شدت میدان تولید شده و به کار رفته بر میدان یک آندولاتور ایده‌آل و تأثیر آن‌ها بر شدت قله‌‌ها به کمک کد B2E مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهند با افزایش هارمونیک‌ها، تأثیر خطاها به طور قابل توجهی بیش‌تر می‌شوند. هم‌چنین به طور کلی می‌توان دریافت که تأثیر خطای شدت میدان از تأثیر خطای پریود میدان بیش‌تر است. نتایج محاسبات نشان‌ می‌دهد برای رسیدن به شدت بالای 90% در هارمونیک‌های اول و سوم تابشی، میزان مجاز در خطای شدت میدان و پریود باید به ترتیب کم‌تر از 1% و 3 درجه، و میزان خطای در اندازه‌ی شکاف نباید از mm 2/0±15 بیش‌تر باشد.
 

کليدواژه‌ها: آندولاتور، خطای پریود، خطای شدت میدان، تابش سینکروترونی
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80