چكيده  در این مقاله، اثر هندسه‌ي الكترود آند با طول و جنس‌هاي مختلف پوشش عايق بر شدت باريكه‌ي يون نیتروژن در يك دستگاه پلاسماي كانوني kJ3 مطالعه شده است. از دو جنس عايق پيركس و كوارتز با طول‌هاي مختلف و دو هندسه‌ي استوانه‌اي و مخروطي آند استفاده شد. شدت يون‌ها در ولتاژ kV 12 و آند مخروطي با عايق به طول mm 50 از جنس پيركس نسبت به عايق كوارتز، ضريب افزايشي 11/1 را نشان مي‌دهد. طول بهينه‌ي متناظر با بيش‌ترين شدت باريكه‌ي يون در عايق پيركس، با تغيير هندسه‌ي آند تغيير می‌کند و در این ولتاژ از مقدار بهينه‌ي mm 45 در آند استوانه‌اي به طول mm 50 در آند مخروطي افزايش يافته است. در شرايط كاري يكسان، آند مخروطي نسبت به آند استوانه‌اي شدت يون بيش‌تري را به دست مي‌دهد.
 

کليدواژه‌ها:  پلاسمای کانونی، باریکه یون، عایق، کوارتز، پیرکس، شدت یون، آند مخروطی
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80