چكيده  یکی از روش‌های سودمند برای شناسایی سامانه‌های زیربحرانی، روش رُسی‌- آلفا است. در اين پژوهش، اين روش برای اندازه‌گيری ثابت واپاشی نوترون آنی در قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان به‌کار گرفته شده است. برای راه‌اندازی شکافت زنجیره‌ای در اين سامانه، از یک چشمه‌ی Cf252 استفاده، و داده‌های تجربی به صورت زمان ورود پالس‌های تصادفی از طریق سامانه‌ای اختصاصی جمع‌آوری، و بر روی کامپیوتر ذخیره شد. سپس این داده‌ها به صورت ناهم‌زمان در محیط نرم‌افزار مهندسی متلب پردازش، و توزیع رُسی‌- آلفا استخراج شد. در پایان، با برازش رابطه‌ی منتسب بر توزیع رُسی-‌ آلفا، پارامتر ثابت واپاشی نوترون آنی استخراج شد. قلب راکتور زیربحرانی آب‌سبک اصفهان از طریق شبیه‌سازی نيز با استفاده از کد MCNPX مطالعه شد. مقایسه‌ی نتايج به‌ دست آمده از هر دو روش فوق تطابق نسبتاً خوبی را نشان می‌دهند.
 

کليدواژه‌ها: راکتور زیربحرانی، تحلیل رُسی- آلفا، ثابت واپاشی نوترون آنی،کد MCNPX
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80