چكيده رادیوداروی In111- پنتتروتاید (اُکترواسکن) هم‌اکنون به صورت گسترده در تشخیص انواع سرطان‌ها در علم پزشکی کاربرد دارد. اکتروتاید دارویی با ساختاری مشابه سوماتواستاتین است که در حالت نشاندار شده با هسته‌ی پرتوزای In111 به صورت وریدی تزریق میشود. این رادیودارو با اتصال به گیرنده‌های سوماتواستاتین به شکل یک عامل ترانوستیک عمل می‌کند. در دهه‌ی اخیر In111پنتتروتاید به عنوان داروی تشخیص سینتیگرافی و تعیین پیشرفت تومورهای اولیه و متاستاتیک نورواندوکراین بیش‌ترین مصرف را داشته است. در این مطالعه، کاربردهای این رادیودارو به همراه استراتژی‌های تولید و کنترل کیفی به طور دقیق بررسی شد. به طور خلاصه، بهره‌ی نشاندارسازی In111- پنتتروتاید قبل از استفاده بر روی حیوانات جونده محاسبه شد. اتصال هسته‌ی پرتوزای با تکنیک RTLC و خلوص رادیوشیمیایی با تکنیک HPLC اندازه‌گیری شد. به سبب بالا بودن ثابت پایداری ترمودینامیکی DTPA و 3+In، بهره‌ی تشکیل In111- پنتتروتاید تحت شرایط به کار رفته در این پژوهش بالا بود.

کليدواژه‌ها: In111، پنتتروتاید، سوماتواستاتین، عامل ترانوستیک، تومورهای نورواندوکراین
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80