چكيده  در این پژوهش، مدل‌سازی سنگ معدن اورانیم wiikit به منظور ذخیره‌ی پسماند پرتوزای HLW بررسی شد. ابتدا با استفاده از روش بلورشناسی پرتو ایکس مشخص شد که wiikit ساختار متامیکت دارد. هم‌چنین، روشSEM  نشان داد نمونه شامل فاز U و فازهای مختلف معدنی است که خود دلیل بر ساختار بی‌شکل سنگ معدن است. به منظور تعیین ترکیب شیمیایی نمونه، روش EMP استفاده شد که حاکی از وجود 4% U در نمونه است. با بهره‌گیری از کروماتوگرافی تبادل یونی به وسیله‌ی مبادله‌کننده‌های آنیونی 8-17Dowex АВ-، عناصر پرتوزای  Uو Th جداسازی و تخلیص شدند. سپس با آبکاری مولکولی، چشمه‌های U و Th تهیه شد و طیف‌نگاری آلفای چشمه‌های U و Th کاهش قابل توجهی را در نسبت پرتوزایی U238U/234 نشان داد که ناقض تعادل پایدار در سری پرتوزایی U238 است. در نهایت، براساس اطلاعات به دست آمده از رفتار اتم‌های U و Th در این نوع wiikit، این نتیجه حاصل شد که مدل شدن wiikit به صورت ماتریکس پسماند‌های پرتوزای Cm244، Cm242، Am241، Pu239، Np237 و سایر رادیوایزوتوپ‌های سنگین، مشروط به افزودن اکسید‌های خنثی مثل 3O2Al، 2SiO و 3O2Fe است.

کليدواژه‌ها: بلورشناسی پرتو ایکس، روش SEM و EMP، اورانیم، توریم، طیف‌نگاری آلفا، کروماتوگرافی تبادل یون، ذخیره‌ی پسماند پرتوزا
مجله ی علوم و فنون هسته ای شماره 80