لوگو سایت

تازه های نشر - کتاب های فارسی

مجموعه قوانین و مقررات انرژی هسته ای ایران

مجموعه قوانین و مقررات انرژی هسته ای ایران

این اثر در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول در سه بخش به معاهدات و فصل دوم با دو بخش به قوانین اختصاصی و عمومی اختصاص یافته است، در فصل سوم، مقررات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها در سه بخش گردآوری و در فصل چهارم به آراء قضائی توجه شده است. در پیوست‌های مجموعه نیز نظرات شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام، احکام مرتبط در قوانین برنامه‌های توسعه، بودجه و قوانین منسوخ صریح درج شده‌اند

14:29 - 1398/2/7بیشتر

مجموعه قوانین و مقررات انرژی هسته ای ایران

این اثر در چهار فصل تدوین شده است. فصل اول در سه بخش به معاهدات و فصل دوم با دو بخش به قوانین اختصاصی و عمومی اختصاص یافته است، در فصل سوم، مقررات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها در سه بخش گردآوری و در فصل چهارم به آراء قضائی توجه شده است. در پیوست‌های مجموعه نیز نظرات شورای نگهبان، سیاست‌های کلی نظام، احکام مرتبط در قوانین برنامه‌های توسعه، بودجه و قوانین منسوخ صریح درج شده‌اند

14:29 - 1398/2/7بیشتر