لوگو سایت
معرفی رؤسای سازمان انرژی اتمی از بدو تاسیس تاکنون
نام : محمد
نام خانوادگي : اسلامی
مدت ریاست :  از سال 1400 - تاکنون

نام : علی اکبر 
نام خانوادگي : صالحی
مدت ریاست :  سال 1400- 1392

 نام : فریدون
 نام خانوادگي : عباسی دوانی
 مدت ریاست : 1392 - 1389
 

نام : محمد
نام خانوادگي :  احمدیان
(مرحوم دکتر محمد احمدیان)
مدت ریاست (سرپرست ) : 1389

نام : علی اکبر 
نام خانوادگي : صالحی
مدت ریاست : 1389 - 1388

نام : غلامرضا
نام خانوادگي :  آقازاده
مدت ریاست : 1388 - 1376

نام : رضا
نام خانوادگي :  امراللهی 
مدت ریاست : 1376 - 1360

نام :  فریدون
نام خانوادگي : سحابی
مدت ریاست ( سرپرست ) : 1359 - 1357

نام :  اکبر
نام خانوادگي :  اعتماد
مدت ریاست : 1357 - 1353