لوگو سایت

فرم مربوط به اداره کل منابع انسانی و رفاه


فرم های  مندرج در این صفحه ، مربوط به اداره کل منابع انسانی و رفاه ، جهت جذب نیروی امریه در سازمان انرژی اتمی میباشد . 
         فرم تقاضای انجام خدمت نظام وظیفه
 فرم معرفی متقاضیان امریه / نخبگان / کسر خدمت به معاونت حفاظت و امنیت
login